Projekty przy współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy IFPiLM

Projekt 1: Opracowanie i testy zestawu bibliotek użytkowych dla najnowszej generacji oscyloskopu Tektronix

Celem projektu, realizowanego w ramach pracy inżynierskiej, było opracowanie w postaci zestawu funkcji użytkowych, interfejsu między zaawansowanym urządzeniem pomiarowym, a układem FPGA. Został on zrealizowany zgodnie z postawionymi założeniami dotyczącymi posłużenia się dostępnym w laboratorium PERG sprzętem w postaci oscyloskopu najnowszej generacji MSO4104 target="browse" firmy Tektronix oraz układu FPGA wchodzącego w skład rekonfigurowalnej platformy uruchomieniowej Nanoboard NB2 firmy Altium. Pozwoliło to na wykorzystanie w praktyce idei sterowania systemem pomiarowym z użyciem logiki programowalnej, której właściwości zostały rozszerzone o dodatkowe funkcje zewnętrznego urządzenia pomiarowego – w przypadku MSO4104 był to przetwornik analogowo – cyfrowy dla dużych częstotliwości (350MHz - 1GHz) będących poza zasięgiem dla układów FPGA. Projekt został zrealizowany w środowisku Altium Designer.
Podobny zestaw funkcji został wykorzystany i przetestowany w systemie pomiarowym wykorzystującym detektor gazowy GEM (ang. Gas Electron Multiplier) do zbadania charakterystyki widma radioaktywnego żelaza. Projekt został zrealizowany we współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM). Więcej informacji na ten temat znajduje się w publikacji: „Automatic Test-Bench for GEM ” (K. Pozniak, T. Czarski, G. Kasprowicz, W. Dominik, M. Lorenc i inni, Proc. Of SPIE, 2011, w druku)
Stanowisko pomiarowe w IFPiLM:
Platforma NanoBoard NB2:


Projekt 2: Sterowanie systemem pomiarowym z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Projekt zrealizowany w ramach przedmiotu ISYP był pierwszym etapem pracy magisterskiej. Celem projektu było zaprojektowanie środowisku LabVIEW aplikacji umożliwiającej sterowanie systemem pomiarowym złożonym z generatora HP33120A oraz multimetru 34401A. Opracowana aplikacja umożliwia pomiar charakterystyki częstotliwościowej badanego obiektu dla zadanego zakresu punktów pomiarowych. Pozwala także na pomiar amplitudy napięcia na wyjściu obiektu tylko w zadanych punktach pomiarowych określonych przez użytkownika. Oprócz tego aplikacja spełnia szereg dodatkowych i ściśle określonych założeń. Realizacja tego projektu pozwoliła na zapoznanie się z zagadnieniem sterowania układami pomiarowymi z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.
Hierarchia opracowanej aplikacji:
main.vi – główny wirtualny przyrząd
wynik.vi – wyświetlanie na bieżąco wyników pomiaru
init.vi – odpowiada za inicjalizację przyrządów pomiarowych
pomiar.vi – obsługuje pojedynczy proces pomiarowy
probki.vi – tworzy punkty pomiarowe dla pomiaru amplitudy na wyjściu obiektu
zakres.vi – tworzy punkty pomiarowe dla pomiaru ch-ki częstotliwościowej dla zadanego zakresu lub punktów na dekadę
liniowa.vi – obsługuje tworzenie punktów liniowego zakresu pomiaru ch-ki częstotliwości
logarytmiczna.vi – obsługuje tworzenie punktów na dekadę przy pomiarze ch-ki częstotliwości

Panel główny aplikacji:
Panel wizualizacji wyników:Panel wprowadzania wartości:


Projekt 3: Projekt urządzenia do akwizycji danych dla silnoprądowego generatora plazmowego PF-1000

W ramach pracy magisterskiej realizowany jest projekt m.in. kontroli i akwizycji danych dla silnoprądowego generatora plazmowego PF-1000 w środowisku LabVIEW. Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM).
Urządzenie PF-1000:
Projekt jest w trakcie realizacji.